معنی کلمه دستنبو (بنگارك – شاماما) به انگلیسی چه می شود

by کلمات مربوط به خربزه به انگلیسی in اکتبر 6, 2019

معنی کلمه دستنبو (بنگارك – شاماما) به انگلیسی می شود Cucumis melo var. dudaim

Leave a Reply